1. 1
  2. 1
  3. 1
  4. 1
TÂM LÝ

Mọi sự ghen tuông của con gái không bao giờ là vô lí?

Khi cô gái của bạn nói không ưa một người con gái nào đấy mà dính líu đến bạn. Tốt nhất là bạn nên cắt đứt quan hệ với cô ta, xoá facebook, xoá số điện thoại. Ồ đừng cáu, đừng cảm thấy vô lí, nghe tôi nói nốt đã

Xem Thêm
GIỚI TÍNH
Xem Thêm