BIDV công bố kết quả định hạng tín nhiệm toàn cầu năm 2018 do Standard & Poors thực hiện

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa được Tổ chức Định hạng tín nhiệm toàn cầu Standard & Poors (S&P) thực hiện